Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΤΟ 2012

Ποιός θα είναι ο επόμενος ένοικος του Δήμου Θήρας;

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΤΟ 2012

 

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 

(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999)

 

ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»

 

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ –

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ  ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του λογαριασμού  αποτελεσμάτων χρήσεως, ή οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο Δήμος κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένο να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις.

 

Δεν έγιναν συμπτύξεις.

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23: Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης   χρήσεως.   Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως.

 

Δεν υπάρχουν.

 

 

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1 : Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων – υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου.

 

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

 

Ειδικότερα τα υπόλοιπα ενάρξεως της 1/1/2003 (αξίας κτήσεως και αποσβέσεων) των λογαριασμών των παγίων στοιχείων, προέκυψαν κατά την απογραφή της περιουσίας του Δήμου που έγινε την 31/12/2002 και προσδιορίσθηκαν (κατά κατηγορία παγίων) ως ακολούθως:

 

1α) Των ακινήτων (Γ.ΙΙ.1 & Γ.ΙΙ.3) με βάση τους κανόνες αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των (που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία Ν.1249/82) όπως προβλέπεται από την παράγρ. 1.1.108 περιπτ. 3β του Π.Δ. 315/1999.  Οποιεσδήποτε αποκλίσεις στις ποσότητες και τις αξίες, από αυτές που θα προκύψουν κατά τον έλεγχο των τριών επόμενων χρήσεων θα τακτοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 8 της παραγράφου 1.1.108 του Π.Δ. 315/1999.

1β) Των παγίων «κοινής χρήσεως» (Γ.ΙΙ.1α, Γ.ΙΙ.1β, Γ.ΙΙ.1γ, Γ.ΙΙ.3α, Γ.ΙΙ.3γ) λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό κόστος αυτών από τους απολογισμούς των τελευταίων (12) δώδεκα ετών, μειωμένο (ως απόσβεση) κατά (1/12) ένα δωδέκατο για κάθε έτος, όπως προβλέπεται από την παραγρ. 1.1.108 περιπτ. 5 του Π.Δ. 315/1999

1γ) Των «Λοιπών παγίων» (Γ.ΙΙ.4, Γ.ΙΙ.5, Γ.ΙΙ.6) λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αξίας κτήσεως των, και της ωφέλιμης ζωής των, ώστε να προκύψει η τρέχουσα αξία αυτών όπως προβλέπεται από την παράγρ. 1.1.108 περίπτ. 3β του Π.Δ. 315/1999.

 

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

 

(3) Οι Συμμετοχές αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους.

 

(4) Χρεόγραφα (μετοχές), δεν υπάρχουν.

 

(5) Αποθέματα δεν υπάρχουν.

 

 

 (β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις, γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για  τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς “διαφορών αναπροσαρμογής” του παθητικού (λογ. 41.06 -41.07), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών “διαφορές αναπροσαρμογής”, που έγιναν μέσα στη χρήση.

 

Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.

 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές.

 

 

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, και εξόδων εγκαταστάσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού

 

Παρατίθεται πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

 

A   Ξ   Ι   Ε  Σ        Κ   Τ   Η   Σ   Ε   Ω   Σ

 

Υπόλοιπο

31.12.2011

Προσθήκες

Χρήσεως

 

Μειώσεις

Χρήσεως

 

Υπόλοιπο 31.12.2012

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ        
    4.  Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

2.195.969,00

156.003,34

0,00

2.351.972,34

Σύνολο Α

2.195.969,00

156.003,34

0,00

2.351.972,34

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

       
   1.   Γήπεδα – Οικόπεδα

11.479.880,62

0,00

0,00

11.479.880,62

   1α. Πλατείες- Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως

484.792,80

8.178,00

0,00

492.970,80

   1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως

6.226.651,66

636.622,38

0,00

6.863.274,04

   1γ.  Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

57.536,39

188.844,85

0,00

246.381,24

   3.   Κτίρια και τεχνικά έργα

11.886.240,02

2.076,16

0,00

11.888.316,18

   3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

0,02

0,00

0,00

0,02

   3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτρ. κοινής χρήσεως

291.528,63

2.697,76

0,00

294.226,39

   3γ. Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως

699.094,09

32.754,41

0,00

731.848,50

   4.   Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις

851.207,96

5.660,80

0,00

856.868,76

   5.   Μεταφορικά μέσα

2.388.868,72

11.690,02

0,00

2.400.558,74

   6.   Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

1.713.876,13

143.878,06

20.577,58

1.837.176,61

   7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

2.658.371,93

996.531,42

1.200.445,78

2.454.457,57

Σύνολο Β

38.738.048,97

2.028.933,86

1.221.023,36

39.545.959,47

Σύνολο (Α+Β)

40.934.017,97

2.184.937,20

1.221.023,36

41.897.931,81

 

 

Α    Π    Ο    Σ    Β    Ε    Σ    Ε    Ι    Σ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31.12.2012

 

Υπόλοιπο 31.12.2011

Προσθήκες

χρήσ. 2012

Διαγραφές

χρήσ. 2012

Υπόλοιπο 31.12.2012

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ          
     4.  Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

1.531.212,99

303.125,57

0,00

1.834.338,56

517.633,78

Σύνολο Α

1.531.212,99

303.125,57

0,00

1.834.338,56

517.633,78

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

         
   1.   Γήπεδα – Οικόπεδα

0,00

0,00

0,00

0,00

11.479.880,62

   1α. Πλατείες- Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως

281.561,51

27.899,14

0,00

309.460,65

183.510,15

   1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως

2.271.191,96

517.933,37

0,00

2.789.125,33

4.074.148,71

   1γ.  Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

28.105,57

17.686,67

0,00

45.792,24

200.589,00

   3.   Κτίρια και τεχνικά έργα

6.379.494,33

548.532,71

0,00

6.928.027,04

4.960.289,14

   3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

   3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτρ. κοινής χρήσεως

87.871,97

23.500,27

0,00

111.372,24

182.854,15

   3γ. Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως

430.801,81

54.243,11

0,00

485.044,92

246.803,58

   4.   Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις

810.567,03

16.947,30

0,00

827.514,33

29.354,43

   5.   Μεταφορικά μέσα

1.495.419,25

253.420,53

0,00

1.748.839,78

651.718,96

   6.   Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

1.580.537,08

194.959,38

20.576,65

1.754.919,81

82.256,80

   7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

0,00

0,00

0,00

0,00

2.454.457,57

Σύνολο Β

13.365.550,51

1.655.122,48

20.576,65

15.000.096,34

24.545.863,13

Σύνολο (Α+Β)

14.896.763,50

1.958.248,05

20.576,65

16.834.434,90

25.063.496,91

 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων – εξόδων εγκαταστάσεως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

 

Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως.

Διαφορές από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων δεν υπάρχουν.

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με  αναφορά  σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.

 

Δεν έγιναν.

 

(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1) «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (Ι) (1) «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε  περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε  γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα.

 

Οι αξίες κτήσεως των «Εξόδων εγκαταστάσεως» την 31.12.2012 συνολικού ποσού 2.351.972,34 αναλύονται ως εξής:

 

 

Υπόλοιπο 31/12/2011

Προσθήκες

2012

Υπόλοιπο 31/12/2012

Προγράμματα Η/Υ

200.917,96

26.905,60

227.823,56

Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης (Μελέτες)

1.995.051,04

129.097,74

2.124.148,78

ΣΥΝΟΛΟ

2.195.969,00

156.003,34

2.351.972,34

 

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.

 

O Δήμος συμμετέχει στις παρακάτω Δημοτικές Επιχειρήσεις:

 

   

Ποσοστό

Συμμετοχής

Αξία κτήσεως

31.12.2011

Μεταβολές χρήσεως    2012

Αξία κτήσεως

31.12.2012

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας  (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)

100%

1.627.605,34

0,00

1.627.605,34

2. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Θήρας

100%

47.717,00

0,00

47.717,00

3. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση  Κοινότητας Οίας

100%

52.824,83

0,00

52.824,83

4. K.Τ.Ε.Λ. ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

11,10%

33.973,22

0,00

33.973,22

  Σύνολο Α

 

1.762.120,39

0,00

1.762.120,39

5. Τουριστική Μονομετοχική Δημοτική Αξιοποίησης Δημοτικών ακινήτων Α.Ε.

100%

70.092,65

0,00

70.092,65

  Σύνολο Β

 

70.092,65

0,00

70.092,65

  Σύνολο (A+B)

 

1.832.213,04

0,00

1.832.213,04

 

 (β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως

 

 

Παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα τίτλων πάγιας επένδυσης (συμμετοχών) με τις πληροφορίες που απαιτεί η παραπάνω διάταξη:

 

   

 

(1)

(2)

(3)= (2)-(1)

   

Ποσοστό

συμμετοχής

%

Αξία

Κτήσεως

31.12.2012

Τρέχουσα Αξία 31.12.2012

Διαφορά αποτιμήσεως

 

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1.

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

100%

1.627.605,34

14.176.845,10

12.549.239,76

2.

K.Τ.Ε.Λ. ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

11,10%

33.973,22

878.421,10

844.447,88

3.

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θήρας

100%

47.717,00

0,00

-47.717,00

4.

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση  Κοινότητας Οίας

100%

52.824,83

115.301,43

62.476,60

 

Σύνολο Α

 

1.762.120,39

15.170.567,63

13.408.447,24

5.

Τουριστική Μονομετοχική Δημοτική Αξιοποίησης Δημοτικών ακινήτων Α.Ε.

100%

70.092,65

315.546,13

245.453,48

  Σύνολο B

 

70.092,65

315.546,13

245.453,48

  Σύνολο (A+B)

 

1.832.213,04

15.486.113,76

13.653.900,72

 

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση.

 

Δεν υπάρχουν διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων

 

Δεν υπάρχουν αποθέματα.

 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

Το Κεφάλαιο του Δήμου ποσού  € 17.470.833,83 προέκυψε  κατά την απογραφή έναρξης (1.1.2011) του Καλλικρατικού Δήμου Θήρας μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις όπως αυτά αποτυπώθηκαν από τους επιμέρους ισολογισμούς των πρώην Δημοτικών Ενοτήτων Θήρας και Οίας και την κατάρτιση του ενοποιημένου ισολογισμού έναρξης της 1.1.2011

 

 

 

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού “λοιπές προβλέψεις” όταν είναι αξιόλογες.

 

Δεν υπάρχουν λοιπές προβλέψεις.

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του Δήμου, για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την – ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους.

 

 

 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν δάνεια (έντοκα) που ελήφθησαν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε προηγούμενες χρήσεις.

 

 

ΕΤΟΣ

ΛΗΨΗΣ

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

Τ.Π.& Δ.

 

 

Νο Δανείου

 

 

 

Υπόλοιπο δανείων

31.12.2012

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Δόσεις κεφαλαίου που λήγουν μετά τη χρήση 2013

Δόσεις που λήγουν στην επόμενη χρήση 2013

2000

Τ.Π.& Δ.

05/11392/00/03

7,02%

135.314,41

135.314,41

0,00

2001

Τ.Π.& Δ.

05/11392/00/04

7,02%

97.288,85

97.288,85

0,00

2010

Τ.Π.& Δ.

05/11392/00/10

5,90%

337.221,11

337.221,11

0,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

569.824,37

569.824,37

0,00

 

Σημειώνεται ότι:

Για τα ανωτέρω δάνεια από το Τ. Π.& Δ. ανεξόφλητου υπολοίπου την 31.12.2012, ποσού  569.824,37 έχει εκχωρηθεί λόγω ενεχύρου η εκάστοτε ετήσια Τακτική και Έκτακτη Επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών και από οποιαδήποτε άλλη πηγή (εκτός αυτών που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με το Ν. 2503/97, άρθρο 11 παράγρ. 29-β-5).

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του Δήμου, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά.

 

Στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως δεν έχουν περιληφθεί υποχρεώσεις σε Προμηθευτές από ανεξόφλητα τιμολόγια για προμήθειες που έγιναν στην πρώην Δημοτική Ενότητα Θήρας σε προηγούμενες χρήσεις (1999 έως 2002) ποσού € 121.001,11 και για την εξόφληση των οποίων έχουν κατατεθεί αγωγές. Τα τιμολόγια αυτά δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και δεν εξοφλούνται κανονικά από το Δήμο (η εξόφλησή τους γίνεται βραδέως κατόπιν δικαστικών ενεργειών), επειδή σε πολλά από αυτά υπήρχε κώλυμα ως προς τη νομιμότητα της διαδικασίας προμηθειών τους.

.

 

 

8  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 “έσοδα χρήσεως εισπρακτέα” και 56.01 “έξοδα χρήσεως πληρωτέα” , αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά.

 

 

Έξοδα επόμενων χρήσεων                                                                  €     6.550,75

 

                  Ανάλυση:

 

 

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

 

Ποσό

α.

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

6.550,75

β.

Ενοίκια γραφείων

0,00

Σύνολο

6.550,75

 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                                                                €  845.773,04

 

Ανάλυση:

 

 

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

 

Ποσό

α.

Πρόστιμα Κ.Ο.Κ

602,70

β.

Τέλη παρεπιδημούντων

21.843,59

γ.

Δημοτικά τέλη καθαριότητας μηνός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου  2012 που εισπράττονται μέσω ΔΕΗ που εισπράχθηκαν το Α’ δίμηνο της επόμενης χρήσεως.

460.945,63

δ.

Έσοδα από ΤΑΠ μηνός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου  2012 που εισπράττεται μέσω  ΔΕΗ που εισπράχθηκαν το Α’ δίμηνο της επόμενης χρήσεως

64.045,09

ε.

Ενοίκια καταστημάτων

5.590,61

στ.

ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες

126.870,49

ζ.

Επιχορήγηση για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων

4.271,84

η.

Κάλυψη μισθωμάτων σχολικών μονάδων

39.364,97

θ.

Κάλυψη δαπάνης για μεταφορά μαθητών

38.700,00

ι.

Έσοδα επιχορήγησης για  Μελέτη και παρακολούθηση ηφαιστείου

5.000,00

κ.

Μερίσματα 2012 από την συμμετοχή στα ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ ΑΕ

51.327,14

λ.

Λοιπά Πρόστιμα – Ποινικά

27.210,98

  Σύνολο

845.773,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έσοδα επόμενων χρήσεων                                                                    €      6.092,35

 

Ανάλυση:

 

 

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

Ποσό

α.

Έσοδα από αστικά ακίνητα που αφορούν την επόμενη χρήση 2013 αλλά εισπράχθηκαν στη κλειόμενη χρήση 2012

6.092,35

Σύνολο

6.092,35

 

 

Έξοδα χρήσεως πληρωτέα (δουλευμένα)                                            €   168.202,91

 

Ανάλυση:

 

 

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

Ποσό

α.

Δικαιώματα ΔΕΗ για την είσπραξη και απόδοση στο Δήμο των δημοτικών τελών καθαριότητας και ΤΑΠ μηνός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2012

21.563,66

β.

Αντίτιμο ρεύματος κοινοχρήστων χώρων μηνός 11ου και 12ου, του 2012

86.071,05

γ.

Αντίτιμο ρεύματος Δημοτικών κτιρίων μηνός 11ου και 12ου, του 2012

1.716,79

δ.

ΟΤΕ πληρωτέος

3.464,47

ε.

Εισφορά στο ΤΕΑΔΥ και στο ΤΠΔΥ

19.205,84

στ.

Ύδρευση πληρωτέα

12.212,70

ζ.

Μισθώματα κτιρίων γραφείων πληρωτέα

6.540,80

η.

Μισθώματα σχολικών κτιρίων  πληρωτέα

17.427,60

 

Σύνολο

168.202,91

 

 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ   ΤΑΞΕΩΣ

 

 (α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως του Δήμου. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.

 

Στους λογαριασμοί Τάξεως απεικονίζονται: α) κατά ποσό € 20.875.336,90 τα ποσά του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του έτους 2012, που προκύπτουν από το Δημόσιο Λογιστικό και β) κατά ποσό € 1,83 , τα 22 κτιριακά συγκροτήματα Σχολεία (Νηπιαγωγεία-Δημοτικά-Γυμνάσια και Λύκεια) που έχουν μεταβιβαστεί στο Δήμο αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή τους καθώς και 110 αγροτεμάχια, 48 κτίσματα και ένας απινιδωτής τα οποία έχουν μεταβιβαστεί στο Δήμο αλλά δεν αποτιμήθηκαν λόγω ελλιπούς πληροφόρησης για τον προσδιορισμό της αξίας κτήσεώς τους.

 

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Δήμου, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις  εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες-προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.

 

Υποθήκες-προσημειώσεις δεν υπάρχουν.

Εμπράγματες ασφάλειες υπάρχουν υπέρ Τ.Π.& Δ (σχετική αναφορά γίνεται ανωτέρω στην παράγραφο 7β).

 

 

 

 

11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

 (α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.

 

Οι αμοιβές Δημάρχου, Αντιδημάρχων και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στη χρήση 2012 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των  € 139.545,86.

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία ο κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.

 

Δεν υπάρχουν.

 

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΧΡΗΣΕΩΣ

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές – έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς – ημερομίσθια και  κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις.

 

 

   

2012

2011

(1) Μέσος όρος προσωπικού: Άτομα

130

194

 

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:

Άτομα

 

 

-Μόνιμο προσωπικό

«

101

102

-Αορίστου χρόνου

«

24

22

-Ορισμένου χρόνου (σύμβαση έργου οκτάμηνο)

«

31

65

– Λοιπές περιπτώσεις (Ειδικοί Σύμβουλοι)

«

1

2

– Λοιπές περιπτώσεις (Ειδικοί Συνεργάτες)

«

1

2

-Λοιπές περιπτώσεις (Δικηγόρος με έμμισθη εντολή)

«

1 1
Σύνολο

Άτομα

130

194

 

 

(3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού:

 

 

 

2012

2011

60.01 Αμοιβές μονίμων υπαλλήλων

1.612.272,90

2.042.227,72

60.02 Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου

345.703,53

379.545,90

60.03 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

117.312,76

93.774,38

60.04 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων

457.760,20

765.323,12

60.05 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων & Κοινοτήτων

779.701,38

862.640,86

60.06 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσωπικού

45.762,36

35.348,01

60.07 Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

580,00

0,00

  Σύνολο

3.359.093,13

4.178.859,99

 

 (β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση.

 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Δήμου.

 

 (1)   Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

 

1.482.118,94

Ανάλυση:

– Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

1.417.586,74

– Αναλογούσες στη χρήση δωρεές παγίων στοιχείων

37.851,55

– Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων Τρίτων

13.144,96

– Λοιπά Έκτακτα Ανόργανα Έσοδα

13.535,69

Σύνολο

1.482.118,94

 

   (2)   Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

 

746.741,63

  Ανάλυση:

– Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

41.285,75

– Τακτικά έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

15.825,51

– Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

215.195,01

– Έσοδα από παραχώρηση απλής χρήσης παραλιών (ΔΕΠΟΤΑΘ)

10.000,00

– Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν.2115/

3.105,46

– Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)

83.723,60

– Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)

90.943,10

– Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)

1.360,00

– Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)

962,60

– Τέλος Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας

1.000,00

– Τέλη Οστεοφυλακίου παρελθόντων ετών

1.425,60

– Κατανάλωση ρεύματος αντλιοστασίων (απαίτηση από ΔΕΗ)

78.057,16

– Έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.

196.784,08

– Επιστροφή εν γένει χρημάτων

7.073,76

Σύνολο

746.741,63

 

(3)   Έκτακτες ζημίες

 

0,93

Ανάλυση:

– Λοιπές έκτακτες ζημιές (πρωτόκολλα καταστροφής)

0,93

Σύνολο

0,93

 

 

 (4)   Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

 

25.886,82

Ανάλυση:

– Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης

4.024,00

– Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης

1.556,24

– Τόκοι Υπερημερίας χρήσης

19.826,57

– Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα

480,01

Σύνολο

25.886,82

 

 

 

 

 

 

(5)   Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

 

66.955,69

Ανάλυση:      
– Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών

28.581,08

– Λοιπά Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

14.903,41

– Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (Π.Ο.Ε.)

3.132,71

– Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων λοιπών εσόδων

11.750,90

– Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων (Δικαστικές αποφάσεις)

8.587,59

 

66.955,69

 

 

 (5)   Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

 

300.879,30

Ανάλυση:

– Από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

291.433,08

– Έσοδα από χρησιμοποιημένες Προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων

9.446,22

Σύνολο

300.879,30

 

13 : ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές  διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Δήμου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις  προηγούμενες παραγράφους.

 

Δεν  υπάρχουν.

 

Θήρα, 15 Ιουλίου 2013

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΣ

Α.Δ.Τ. Κ-894584

Α.Δ.Τ. ΑΒ-944252

Α.Δ.Τ. Ν 417174 ΑΜ 31097 Α’ ΤΑΞΗΣ

 

 

Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω Προσάρτημα που αποτελείται από δέκα ( 10 ) σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου μας που χορηγήσαμε με ημερομηνία 25 Νοεμβρίου 2013.

 

    Αθήνα,  25/11/2013

Με τιμή

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΖΙΑΚΑΣ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 13201

«Σ.Ο.Λ. Α.Ε.»