ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

ΧΩΜΑΤΕΡΗ“Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ( ΧΥΤΑ), ενημερώνουμε τους κατοίκους/ενδιαφερόμενους ότι η είσοδος απαγορεύεται στα μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο ανωτέρω χώρος είναι ελεγχόμενης εισόδου /εξόδου, τόσο για τα συνεργεία του δήμου όσο και για υπαλλήλους της εταιρίας καθαριότητας . Ο χώρος ΧΥΤΑ θα είναι ελεγχόμενα προσβάσιμος σε ιδιώτες για εναπόθεση απορριμμάτων /οικοδομικών αποβλήτων, μπάζα και κλπ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07.00 έως 15.00. Μετά το πέρας του ωραρίου ο χώρος θα είναι κλειστός και η είσοδος θα απαγορεύεται”.