Η ΓΕΩΘΗΡΑ ΖΗΤΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ

Bayw_slide_15.tif « Ο Πρόεδρος της ΓΕΩΘΗΡΑ, διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.K. ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ», για τις ανάγκες των λουτρικών εγκαταστάσεων των παραλιών Δ.K. Καμαρίου και Εμπορείου Θήρας και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που καθορίστηκαν από τη σχετική υπ’ αριθμ. 3/27-03-2014 Τεχνική Περιγραφή, που συνέταξε ο Διευθύνων Σύμβουλος Βάιλας Γεώργιος και θεώρησε ο Πρόεδρος Σιγάλας Νικόλαος. Η επιλογή των αναδόχων θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή και ο Συνολικός Προϋπολογισμός της αξίας των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε..

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. στη Μεσαριά Θήρας (επί του επαρχιακού δρόμου Φηρών – Πύργου), στις 30/04/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των οικονομικών προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Σε περίπτωση μη συμμετοχής παρόχων, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 09/05/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Αντίτυπα της λεπτομερούς Διακήρυξης και των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό διατίθενται από τα γραφεία της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 08:00 π.μ. έως τις 03:00 μ.μ., αρμόδιος υπάλληλος κος Βάιλας Γεώργιος (Τηλ. 22860-23021, Φαξ 22860-23031)».