ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

 

Πρώτος ο Δήμος Θήρας στην έγκριση του προϋπολογισμού.

Πρώτος ο Δήμος Θήρας στην έγκριση του προϋπολογισμού.

«Πρώτος ο Δήμος Θήρας στο Νότιο Αιγαίο εξασφάλισε την επικύρωση του Οικονομικού Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2014.

Οι υπηρεσίες του Δήμου, εργαζόμενες εντατικά, υπέβαλαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προς έγκριση το Τεχνικό Πρόγραμμα, τον  Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ήδη από το Νοέμβριο του περασμένου έτους.

Η επικύρωση, εντός των πρώτων ημερών του έτους επιτρέπει στο Δήμο Θήρας την απρόσκοπτη συνέχιση των δράσεων και την υλοποίηση των έργων του, προς όφελος των πολιτών και των επισκεπτών της Σαντορίνης και της Θηρασίας.

Η επικύρωση έγινε 16.01.2014 και ο Προϋπολογισμός περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής οικονομικά στοιχεία:

 

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
Τακτικά 7.297.032,18 € Έξοδα Χρήσης 8.585.197,75 €
Έκτακτα 4.437.737,33 € Επενδύσεις 7.079.217,70 €
Παρελθόντων Οικ. Ετών 320.000,00 € Προβλέψεις ΠΟΕ & λοιπές Αποδόσεις 4.843.437,45 €
Εισπράξεις από Δάνεια 2.974.096,73 € Αποθεματικό 75.575,23 €
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 1.254.643,72 €    
Χρηματικό Υπόλοιπο 4.299.918,17 €    
ΣΥΝΟΛΟ 20.583.428,13 € ΣΥΝΟΛΟ 20.583.428,13 €