ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

espa01Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε, στις 30 Οκτωβρίου, η διαδικασία Αξιολόγησης, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που είχαν Υποβάλει Επενδυτικό Φάκελο στο πλαίσιο σχετικής Προκήρυξης για τις ΜΜΕ ΕΣΠΑ (με καταληκτική ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής Φακέλου την 24η/05/2013) και Εκδόθηκαν, Ανακοινώθηκαν και Αναρτήθηκαν τα Αποτελέσματα τους στην Ιστοσελίδα της ΠΝΑ, στην Διεύθυνση :

http://www.notioaigaio.gr/Arthro.aspx?a=3106

(Ενότητα Β : ΑΡΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : 31/10/2013 / Νέο !)

Σύμφωνα με τα Αποτελέσματα:

Εντάσσονται Άμεσα, σύμφωνα με τους αρχικά διατιθέμενους Πόρους και Όρους της Προκήρυξης, 202 Επιχειρήσεις -που βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας- Συνολικού Προϋπολογισμού 31.781.424,36 € και Δημόσιας Δαπάνης (Επιχορηγήσεις) 15.423.030,72 €

Δίνεται η δυνατότητα Εντάξεων Υπό Προϋποθέσεις -πλέον των παραπάνω αναφερομένων 202 Επιχειρήσεων- και όσων Επιχειρήσεων έχουν αξιολογηθεί και έχουν λάβει βαθμολογία πάνω από 50 (βάση βαθμολογίας), δηλαδή 1.005 επιπλέον Επιχειρήσεων Συνολικού Προϋπολογισμού 170.447.538,37 € και Δημόσιας Δαπάνης (Επιχορηγήσεις) 82.152.342,85 €. Οι τιθέμενες δύο Προϋποθέσεις που μπορούν να ισχύσουν εναλλακτικά (δηλαδή να εξασφαλίζεται η μία εκ των δύο) είναι :

Να έχει υποβληθεί μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014, από τον Δικαιούχο, στον αρμόδιο Φορέα/ΕΦΕΠΑΕ, (για το Νότιο Αιγαίο ΕΛΑΝΕΤ), Αίτηση Επαλήθευσης Πιστοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου, τουλάχιστον για το 30% της Επένδυσης ή εναλλακτικά, να έχει, Συναφθεί Δάνειο, (μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014), για το εν λόγω Επενδυτικό Σχέδιο, το οποίο να καλύπτει το 20% του Συνολικού Προϋπολογισμού της Επένδυσης.

Η Επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Η Διαδικασία Ένταξης των εν λόγω Επενδυτικών Σχεδίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο  έως και τις 30/06/2014.

Επισημαίνονται ότι :

Για όλες τις Επενδύσεις, ισχύουν οι Όροι και οι Διαδικασίες του Οδηγού Εφαρμογής του

Προγράμματος ΜΜΕ ΕΣΠΑ και των Παραρτημάτων του.

Η ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η/06/2015.

 

Πίνακας Συγκεντρωτικών Στοιχείων, Άμεσα Εντασσόμενων (Κανονικά) &

Εντασσόμενων Υπό Προϋποθέσεις  Επενδυτικών Σχεδίων

 

Επιχειρήσεις Υφιστάμενες Εμπόριο – Υπηρεσίες 2.400.000 67 5.109.773,78 2.422.518,37
Μεταποίηση 3.600.000 40 7.565.406,71 3.679.921,11
Τουρισμός 6.000.000 63 12.409.194,20 6.107.575,30
Επιχειρήσεις

Νέες – Υπό Σύσταση

Όλοι οι Τομείς 3.000.000 32 6.697.049,67 3.213.015,94
Άμεση Ένταξη 15.000.000 202 31.781.424,36 15.423.030,72
Ένταξη Υπό Προϋποθέσεις   1.005 170.447.538,37 82.152.342,85
Σύνολο   1.207 202.228.962,73 97.575.373,57

 

Αναλυτικά Στοιχεία, με όλα τα Αποτελέσματα, με την Απόφαση Ένταξης και Έγκρισης Χρηματοδότησης, με τα Παραρτήματα της (Ι έως ΙΧ), με Χρήσιμες Οδηγίες, με σχετικές Ανακοινώσεις του ΥΠΠΑΝ κ.λπ., έχουν ήδη αναρτηθεί στην παραπάνω αναφερόμενη Ιστοσελίδα της ΠΝΑ.

 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, στην ΠΝΑ λειτουργούν και τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, στη Σύρο και στη Ρόδο και παρέχουν κάθε σχετική με Ιδιωτικές Επενδύσεις Πληροφόρηση.