ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΣ ΘΗΡΑΣ

Με 5 ειδικότητες θα λειτουργήσει την επόμενη χρονιά η ΕΠΑΣ Θήρας

Με 5 ειδικότητες θα λειτουργήσει την επόμενη χρονιά η ΕΠΑΣ Θήρας

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΣ ΘΗΡΑΣ

 

               Από την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ   Εμπορείου Θήρας ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2013-2014 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

 

α) Θερμοϋδραυλικών  Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης

β)Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

γ)Κτηριακών Έργων

δ)Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης

ε)Κομμωτικής Τέχνης

 

1.  Στην Α΄ Τάξη της  ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται:

 

α) Προαχθέντες στην  Β΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων,T.Ε.Λ., Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ ημερησίων και εσπερινών.

β) Όσοι έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη του Α ΄κύκλου Τ.Ε.Ε.

γ) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Σ., Τ.Ε.Λ, ΕΠΑ.Σ.  και των ισοτίμων σχολών  για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

δ)Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου 

ε) Προαχθέντες στην Γ΄ τάξη Εσπερινού Τ.Ε.Λ.  για την απόκτηση άλλης ειδικότητας

     

2. Στην Β΄ Τάξη της ΕΠΑ.Σ.  εγγράφονται:

α) Όσοι προάγονται από την Α΄ τάξη της ΕΠΑ.Σ. στην ίδια ειδικότητα.

 

3. Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. μετεγγράφονται:

α) Όσοι προέρχονται από άλλη ΕΠΑ.Σ. για την απόκτηση  ίδιας ειδικότητας με την ειδικότητα που φοιτούσαν. 

 

 EPAS

Διαδικασία εγγραφής:

 

1.α) Έκδοση Υπηρεσιακού σημειώματος της ΕΠΑ.Σ. που επιθυμεί ο μαθητής να φοιτήσει, το οποίο χορηγείται στον ενδιαφερόμενο και το οποίο υποβάλλεται από τον ίδιο στο ΕΠΑ.Λ. – ΓΕ.Λ. όπου ήταν εγγεγραμμένος.

   β) Βεβαίωση επιλογής σε ΕΠΑ.Σ. άλλου Υπουργείου .

 

2) Έκδοση αποδεικτικού σπουδών Α΄ τάξης από το  σχολείο (ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ.) που είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής.

 

3) Βάση του υπηρεσιακού σημειώματος ή της βεβαίωσης επιλογής του ενδιαφερόμενου, ο διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ.  αποστέλλει το Αποδεικτικό σπουδών και εφόσον είναι ΕΠΑ.Σ. του ΥΠΕΠΘ   μαζί με το ατομικό δελτίο του μαθητή υπηρεσιακώς.

 

Δικαιολογητικά  εγγραφής

 

Για την εγγραφή μαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1)Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης για εγγραφή σε ΕΠΑ.Σ. το οποίο εκδίδεται εφάπαξ από το σχολείο (ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ.) που είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής  και έχει θέση επίσημου τίτλου εγγραφής ή ενδεικτικό Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου  γυμνασίου.

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το αποδεικτικό Σπουδών  Α΄ τάξης στέλνει το ατομικό δελτίο του μαθητή επισημοποιημένο στο σχολείο που γίνεται η εγγραφή, ή 

 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν. Στη περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, η ΕΠΑ.Σ  στην  οποία  γίνονται οι εγγραφές πρέπει με έγγραφό της να ζητήσει επαλήθευση τίτλου  και ακριβές απόσπασμα του μητρώου του μαθητή από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου

2) Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα, ώστε να καταχωρίζονται  τα στοιχεία του .

3)Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή. Κηδεμόνας του μαθητή, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παρ.1,  εφόσον αυτός είναι ανήλικος , είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή κωλυομένων από το νόμο, ο έχων την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή το υπό τούτου νομίμως κατά περίπτωση ή παγίως εξουσιοδοτημένο ενήλικο μέλος της οικογένειάς του .

4)Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος για την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει . Η δήλωση αυτή μπορεί να μεταβληθεί μέχρι τις 15 Οκτωβρίου μόνο για τους μαθητές της Α΄ τάξης.

5)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος ,σχετικά με την διπλή φοίτηση .

 

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ

Η ΦΟΙΤΗΣΗ  ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ