ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΘΗΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

  Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2013-2014 ο Παιδικός Σταθμός Επισκοπής Γωνιάς και ο Παιδικός Σταθμός Οίας συμμετέχουν στην δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακή και Επαγγελματικής Ζωής».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μητέρες νηπίων, εναλλακτικά δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι πατέρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για χρηματοδότηση των μητέρων μπορούν να υποβάλλονται προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) από τους δικαιούχους το χρονικό διάστημα 25/7/2013- 2/8/2013.

Σας καλούμε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον και να συμμετέχετε με αιτήσεις σας.

Πληροφορίες:

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr και www.eetaa1.gr/index1.html), της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr) και του ΕΠΑΝΑΔ (www.epanad.gov.gr), από τις 25/7/2013.

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη είναι:

α)να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή

β)να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή

γ)να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή

δ)να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

για πληροφορίες: Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. : τηλ.:210 5214600, 213 1320600

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Ειρήνη Μηνδρινού – Κωχ