ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 ΜΟΥΣΙΚΗ.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

  Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που κάνουν χρήση και λειτουργία μουσικής, υποχρεούνται να διαθέτουν Άδεια Μουσικής – Μουσικών Οργάνων από το Δήμο Θήρας καθώς και Γραπτή Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης Μουσικής από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Παρακαλούμε εντός της σύντομης και εύλογης προθεσμίας δέκα (10) ημερών οι ανωτέρω επιχειρήσεις να προσκομίσουν τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά, εφόσον δεν διαθέτουν Άδεια μουσικής ή η Άδεια μουσικής – μουσικών οργάνων έχει λήξει,  τα οποία είναι:

Αίτηση για Χορήγηση-Ανανέωση Άδειας λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Άδεια δημόσιας εκτέλεσης από τους Οργανισμούς Συλλογικής  Διαχείρισης μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων.

Παράβολο υπέρ του Δήμου.

1 .Για διάρκεια μέχρι ένα έτος –παράβολο 75 ευρώ.

2. Για διάρκεια από ένα-τρία έτη παράβολο 150 ευρώ.

3. Για διάρκεια αορίστου χρόνου παράβολο 300 ευρώ.

Γραμμάτιο Είσπραξης της Εμπορικής Τράπεζας, ποσού 58,69 ευρώ στο λογαριασμό 012-702-83805510 υπέρ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με την ένδειξη ‘’χορήγηση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων’’

Αντίγραφο της Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Οι κάτοχοι Άδειων Μουσικής – Μουσικών Οργάνων οφείλουν να καταθέτουν στην Υπηρεσία μας έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής που χορηγούν οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων ΣΕ ΙΣΧΥ.