ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΡΠΑΚΗ

ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΡΠΑΚΗ

plateia sarpaki  1 Αντιδικία, έχει ξεσπάσει μεταξύ του Συλλόγου Μελετητών και του Δήμου Θήρας, με αφορμή την ανάθεση μελετών διαμόρφωσης της ιστορικής πλατείας Σαρπάκη. Οι μηχανικοί, καταγγέλλουν ότι οι δύο σχετικές μελέτες ανατέθηκαν απευθείας, κατά παράβαση του νόμου που ορίζει πως  όριο των απευθείας αναθέσεων, είναι το 30% των ανωτάτων αμοιβών που έχουν προσδιοριστεί για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Παραθέτουν μάλιστα τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία «τα ανώτατα όρια αμοιβών πτυχίου Α’ τάξης , για τις κατηγορίες μελετών, που αφορούν στη «Διαμόρφωση πλατείας Σαρπάκη», είναι: Α) Αρχιτεκτονικές μελέτες Κτιριακών έργων : 31.475 Ευρώ. Β) Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες : 15.108 Ευρώ».

  Με βάση αυτά, οι μελετητές επισημαίνουν ότι οι προεκτιμώμενες τιμές τις οποίες ορίζει η Τεχνική Υπηρεσία και βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του 30% ως ορίου για την απευθείας ανάθεση, ήταν μεγαλύτερες.  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν: «α) Για την αρχιτεκτονική μελέτη κτηρίου: 11.361,24 Ευρώ, δηλαδή μεγαλύτερη , αντί μικρότερη, από το 30% του ορίου αμοιβής του πτυχίου Α’ Τάξης , για τη συγκεκριμένη κατηγορία μελέτης ( 31. 475 Χ30%=9442,50 Ευρώ) , β) Για την ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου: 9.964,24 Ευρώ δηλαδή πάλι μεγαλύτερη , αντί μικρότερη, από το 30% του ορίου αμοιβής του πτυχίου Α’ τάξης , για τη συγκεκριμένη κατηγορία μελέτης (15108Χ30%=4.532,40 Ευρώ)».

    Στο έγγραφό του ο Σύλλογος, υποστηρίζει ότι η ανάθεση του συγκεκριμένου έργου από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, αντιβαίνει τη νομοθεσία και θεωρεί πως η συγκεκριμένη μελέτη θα έπρεπε ανατεθεί μέσω «Ανοιχτής Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος». Σημειώνει ακόμα, ότι ο Δήμος αντικατέστησε τη σημασία της Προεκτιμώμενης Αμοιβής που όρισε η Τεχνική του Υπηρεσία, «με οικονομική προσφορά του μελετητού, του ίδιου στον οποίο ανατέθηκε απ’ ευθείας, η Μελέτη Διαμόρφωσης. Έτσι η συμφωνηθείσα αμοιβή του μελετητή και όχι η Προεκτιμώμενη Αμοιβή της Τεχνικής Υπηρεσίας, πράγματι δεν ξεπερνά το ποσοστό του 30% του μελετητικού πτυχίου Α’ . Σημειωτέον ότι στη διαδικασία της «Απ’ευθείας Ανάθεσης», χάριν της διαφύλαξης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών, δεν επιτρέπεται από το νόμο, οικονομική προσφορά, δηλαδή έκπτωση από μέρους του επιλεγμένου μελετητή».

ΟΥΔΕΝ ΜΕΜΠΤΟ, ΛΕΕΙ Ο ΔΗΜΟΣplateia sarpaki  1

  Ουδέν μεπτό,  απαντά από την πλευρά του ο Δήμος Θήρας, δίνοντας τα οικονομικά δεδομένα: «Η συγκεκριμένη ανάθεση έγινε για το ποσό των 7.000,00 € για την κατηγορία 6 το οποίο είναι μικρότερο του 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α τάξης. Η συγκεκριμένη ανάθεση έγινε για το ποσό των 3.000,00 € για την κατηγορία 7 το οποίο είναι μικρότερο του 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α τάξης».  Εγκαλεί μάλιστα το Σύλλογο για πλημμελή πληροφόρηση και αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είναι απαράδεκτο ο σύλλογος μηχανικών να μην αναζητά την κείμενη νομοθεσία πριν την έκδοση ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες του Δήμου είναι διαθέσιμες για παροχή κάθε πληροφορίας. Εκτός εάν η συγκεκριμένη ανακοίνωση εξυπηρετεί άλλους σκοπούς και συμφέροντα».

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

Θήρα, 3-09-2013

Προς τα Μ.Μ.Ε Θήρας.

Με το υπ’αριθ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΡΝ-ΜΚΠ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ , από τα Πρακτικά της υπ’αριθ. 24/2013 (22-06-2013), συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Θήρας, με προεδρεύοντα το Δήμαρχο Θήρας, κο Ζώρζο, ανατίθεται με απ’ευθείας ανάθεση, σε μελετητή με μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης, η σύνταξη μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας Σαρπάκη».(Αριθ. Απόφασης:147/2013, 22-07-2013).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, (άρθρο 209 παρ. 3 του Ν.3463/2006, ΦΕΚ – 114 Α/8-06-2006) ,στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, «επιτρέπεται κατά παρέκκλιση……η απ’ευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης σε πτυχιούχο μελετητή Α ή Β τάξης πτυχίου, εφ’όσον η προεκτιμώμενη αμοιβή δεν υπερβαίνει το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α’ τάξης, που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης». Σύμφωνα πάλι ,με το άρθ. 14 του ΠΔ/τος 138/09 ,ΦΕΚ185 /Α/ 24-09-90 και με την αναπροσαρμοστική εγκύκλιο Εγκ-Δ15γ/3676/10/13, τα ανώτατα όρια αμοιβών πτυχίου Α’τάξης , για τις κατηγορίες μελετών, που αφορούν στη «Διαμόρφωση πλατείας Σαρπάκη», είναι:

Α)Αρχιτεκτονικές μελέτες Κτιριακών έργων : 31.475 Ευρώ.

Β)Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες : 15.108 Ευρώ ,

Κατά την αναρτημένη Απόφαση (ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΡΝ-ΜΚΠ) με αριθ. 147/2013 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θήρας και το από 19-07-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Θήρας, οι Προεκτιμώμενες Αμοιβές , όπως αυτές υπολογίσθηκαν σύμφωνα με τη ΔΜΕΟ/α/ο/1257/2005 και ΔΜΕΟ/α/ο/2361/2005, για το έργο

«Διαμόρφωσης της πλατείας Σαρπάκη», είναι αντίστοιχα:

α) Για την αρχιτεκτονική μελέτη κτηρίου: 11.361,24Ευρώ, δηλαδή μεγαλύτερη , αντί μικρότερη, από το 30% του ορίου αμοιβής του πτυχίου Α’ Τάξης , για τη συγκεκριμένη κατηγορία μελέτης ( 31. 475 Χ30%=9442,50 Ευρώ) ,

β) Για την ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου: 9.964,24 Ευρώ δηλαδή πάλι μεγαλύτερη , αντί μικρότερη, από το 30% του ορίου αμοιβής του πτυχίου Α’τάξης , για τη συγκεκριμένη κατηγορία μελέτης (15108Χ30%=4.532,40 Ευρώ). Με αυτά τα πραγματικά δεδομένα και πάντα σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ.3 του Ν. 3463/06, είναι παράνομη η «Απ’ευθείας Ανάθεση» της μελέτης του συγκεκριμένου έργου, από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Θήρας, προς οποιονδήποτε μελετητή της Ελληνικής Επικράτειας.

Η Προεκτιμώμενη Αμοιβή, υπερβαίνει το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής του μελετητικού πτυχίου Α’, έτσι ,η ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης «Διαμόρφωσης πλατείας Σαρπάκη», όφειλε να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά, με τη διαδικασία «Ανοιχτής Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος» , προς κάθε Έλληνα Αρχιτέκτονα , με μελετητικό πτυχίο και όχι ως «Απ’ευθείας Ανάθεση» Αντιθέτως, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Θήρας, αντικατέστησε τη σημασία της Προεκτιμώμενης Αμοιβής, με οικονομική προσφορά του μελετητού, του ίδιου στον οποίο ανατέθηκε απ’ευθείας, η Μελέτη Διαμόρφωσης. Έτσι η συμφωνηθείσα αμοιβή του μελετητή και όχι η Προεκτιμώμενη Αμοιβή της Τεχνικής Υπηρεσίας, πράγματι δεν ξεπερνά το ποσοστό του 30% του μελετητικού πτυχίου Α’.

Σημειωτέον ότι στη διαδικασία της «Απ’ευθείας Ανάθεσης», χάριν της διαφύλαξης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών, δεν επιτρέπεται από το νόμο, οικονομική προσφορά, δηλαδή έκπτωση από μέρους του επιλεγμένου μελετητή.

Τέτοια οικονομική προσφορά όμως , έλαβε παράνομα υπ’όψην της, η Ο.Ε στη συνεδρίασή της , αχρηστεύοντας την Προεκτιμώμενη Αμοιβή που υπολογίσθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θήρας.

Θήρα , 3-9-2013

Για τη Διοικούσα Επιτροπή».

Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δελτίο Τύπου

  «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 3316/05, σε πτυχιούχο μελετητή με πτυχίο Α ή Β τάξης εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων δεν υπερβαίνει σε ποσοστό 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α τάξης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο προκύψει αμοιβή μεγαλύτερη από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα σε βάρος του για εσφαλμένη προεκτίμηση.

Η συγκεκριμένη ανάθεση έγινε για το ποσό των 7.000,00 € για την κατηγορία 6 το οποίο είναι μικρότερο του 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α τάξης.

Η συγκεκριμένη ανάθεση έγινε για το ποσό των 3.000,00 € για την κατηγορία 7 το οποίο είναι μικρότερο του 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α τάξης. 

Είναι απαράδεκτο ο σύλλογος μηχανικών να μην αναζητά την κείμενη νομοθεσία πριν την έκδοση ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες του Δήμου είναι διαθέσιμες για παροχή κάθε πληροφορίας. Εκτός εάν η συγκεκριμένη ανακοίνωση εξυπηρετεί άλλους σκοπούς και συμφέροντα».

     

                                                                                                                            Από το Δήμο Θήρας