ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Κλειστή η Κόκκινη Παραλία

Κλειστή η Κόκκινη Παραλία

ΕΚΤΟΣ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ

 

Θέμα : Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θήρας (εκτός της Κόκκινης Παραλίας Ακρωτηρίου)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. του Δήμου Θήρας,

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους που διατηρούν όμορες στην παραλία ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ και κέντρα αναψυχής, που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Θήρας (εκτός της Κόκκινης Παραλίας Ακρωτηρίου) και επιθυμούν να μισθώσουν τον κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και παραλίας που βρίσκεται έμπροσθεν της επιχείρησής τους, για την άσκηση  δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, ομπρελών, τραπεζιών και καθισμάτων  κ.λπ.), να υποβάλλουν αίτηση στη ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε..

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από αρμοδίως θεωρημένο ακριβές αντίγραφο της άδειας του καταστήματος που διατηρούν καθώς και να αναγράφουν τα φορολογικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου μισθωτή (είτε φυσικού, είτε νομικού προσώπου).

Σημειώνεται ότι στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν το χώρο (έκταση) που επιθυμούν να μισθώσουν έμπροσθεν του καταστήματός τους καθώς επίσης  και τη χρήση για την οποία τον προορίζουν.

Προς εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, διευκρινίζεται ότι προκειμένου να συνταχθούν τα σχέδια των μισθωτηρίων συμβολαίων , οι όμοροι επαγγελματίες, εκτός από τα παραπάνω, θα χρειαστεί:

ο Πρόεδρος της ΓΕΩΘΗΑ κ. Νίκος Σιγάλας

ο Πρόεδρος της ΓΕΩΘΗΡΑ κ. Νίκος Σιγάλας

Να είναι ή να θεωρούνται όμοροι.

Να προσκομίσουν βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Θήρας, τη Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας και τη ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε..

Μετά από έλεγχο της πληρότητας κάθε αίτησης, η ΓΕΩΘΗΡΑ θα προχωρήσει στην σύνταξη των συμβάσεων μίσθωσης των κοινόχρηστων χώρων, βάση της κείμενης νομοθεσίας.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, βάση των οποίων θα συναφθούν οι συμβάσεις μίσθωσης των κοινόχρηστων χώρων, ορίζεται το διάστημα των είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ  ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.