ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ

Σε δύο προσλήψεις προχωρά το Τελεφερίκ

Σε δύο προσλήψεις προχωρά το Τελεφερίκ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ
Στην πρόσληψη δύο ατόμων για την κάλυψη των θέσεων Υποδοχής-Ταμία θα προχωρήσει το Ίδρυμα Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού (Τελεφερίκ). Το βασικό προσόν είναι η πιστοποιημένη επάρκεια σε περισσότερες ξένες γλώσσες, ενώ από όσους διαθέτουν τα κύρια και τυπικά προσόντα, προτάσσεται η εντοπιότητα. Η αξιολόγησδη θα γίνει από ειδική Επιτροπή και για όσου από τους υποψήφιους διαθέτουν τα ίδια προσόντα σε σχέση με την εντοπιότητα και τις γλώσσες, θα συνεκτιμηθούν τα Πτυχία ΑΕΙ-ΤΕΙ ή το Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Σε νέα περίπτωση ισοψηφιών θα λαμβάνεται υπόψιν ο βαθμός πτυχίου ή απολυτηρίου, ενώ η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κλήσης τους για προφορική συνέντευξη.

Η ανακοίνωση του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού – Τελεφερίκ Σαντορίνης, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του Τελεφερίκ κατά τη θερινή περίοδο, προκηρύσσει την πρόσληψη δυο (2) υπαλλήλων για την κάλυψη θέσεων Υπαλλήλου Υποδοχής – Ταμία. Οι παραπάνω θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και θα απασχολούνται με πρόγραμμα κυλιομένων υπηρεσιών μεταβλητού ωραρίου.
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να μη συμπληρώνουν το 30° έτος της ηλικίας τους.
3. Να έχουν απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης.
4. Να έχουν πτυχίο Αγγλικής γλώσσας (Lower ή ανώτερο).
5. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.
6. Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
7. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
Η πρόσληψη θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την κατά την κρίση του επιλογή από τους υποψηφίους, με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα (πχ. γνώση Αγγλικής, γνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας, εντοπιότητα κ.ά) που θα αξιολογηθούν από εξουσιοδοτημένη επιτροπή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Τελεφερίκ, μέχρι την Τετάρτη 08-05-2013 και ώρα 14:00, μαζί με ιδιόχειρο βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα. (Έντυπα αιτήσεων παρέχονται από το Τελεφερίκ και από την ιστοσελίδα http://www.scc.gr/gr ).
Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από προηγούμενες προκηρύξεις ή πριν τη δημοσίευση της παρούσας, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Τελεφερίκ Σαντορίνης, τηλέφωνο 22860 22978, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες».