ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ- ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

 

Συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ  την Τρίτη 18  Ιουλίου 2017, στις 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/α
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ :
1. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ Α) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ Β) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΣΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΣΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.
3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ #2.000# € ΣΤΟΝ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΑ κ. …
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.
4. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ #500# € ΣΤΗΝ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΣΑ κ…..
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.
5. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ #1.000# € ΣΤΗΝ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΣΑ …
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.
6. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ #500# € ΣΤΗΝ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΣΑ κ…
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.
7. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ #500# € ΣΤΟΝ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΑ …
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.
8. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ #500# € ΣΤΟΝ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΑ…
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.
9. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ #500# € ΣΤΟΝ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΑ …
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.
10. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ #500# € ΣΤΟΝ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΑ…
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.
11. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ #500# € ΣΤΟΝ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΑ κ. …
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.
12. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ #500# € ΣΤΟΝ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΑ ….
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.
13. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ #500# € ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.
14. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “VLIHADA VILLAGE AΞΤΟΕΕ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.
15. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ : «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.
16. ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ #31.000# € ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΑΤΑ 2017) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.
17. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
18. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΔΕΙΞΗ ΜΥΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.
19. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 114/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 5ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.
21. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 133/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 7ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.
22. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΑ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
23. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ #15.000# € ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣΙΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
24. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 20/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ», ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017 (2Η)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.
25. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ  ΣΤΗΝ «ΓΕΩΘΗΡΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
26. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΑ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
27. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ #1.230,77# € ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6443.000 ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
28. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 126/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 6ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.
29. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ- ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
30. EΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
31. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» ΤΗΣ «Θ.ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
32. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) ΤΟΥ κ. ΚΟΤΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
33. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΙΜΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
34. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.