ΣΤΟ Δ.Σ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2012

 

Ο κ. Ζιάκας διενήργησε τον έλεγχο οικονομικών του Δήμου Θήρας.

Ο κ. Ζιάκας διενήργησε τον έλεγχο οικονομικών του Δήμου Θήρας.

Με μοναδικό θέμα τον ισολογισμό του 2012 συνεδριάζει την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου    2013,  και ώρα   18:00   το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης έχει επισυναφθεί και η έκθεση των ορκωτών λογιστών που κρίνει θετική την πορεία του Δήμου, στον τομέα της διαχείρισης των οικονομικών. «Η εξέλιξη των εσόδων του Δήμου ήταν θετική ενώ οι λειτουργικές δαπάνες συγκρατήθηκαν στους στόχους που είχαν τεθεί. Η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα αντανακλώντας στην εικόνα των οικονομικών του», αναφέρει η έκθεση.

 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

«

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

Το 2012 η εξέλιξη των εσόδων του Δήμου ήταν θετική ενώ οι λειτουργικές δαπάνες συγκρατήθηκαν στους στόχους που είχαν τεθεί. Η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα αντανακλώντας στην εικόνα των οικονομικών του.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά  την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών, προέλεγξε τα οικονομικά δεδομένα του λογαριασμού διαχείρισης, που υπέβαλε ο Ταμίας και αποφασίζει:

 

α. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση, τον υποβληθέντα απολογιστικό πίνακα με τις παρατηρήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:

 

β.  Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τις οικονομικές καταστάσεις Τέλους Χρήσης με τις παρατηρήσεις των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:

 

 

 

Α. Έσοδα Χρήσης

Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα υπόλοιπα
Τακτικά 171.896,58 171.896,58 171.896,58 0,00
Έκτακτα 0,00 0,00 0,00 0,00
Έκτακτα Ειδικευμένα 325.644,37 325.644,37 325.644,37 0,00
Σύνολο Α 497.540,95 497.540,95 497.540,95 0,00
Έσοδα Χρήσης Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα υπόλοιπα
Τακτικά 9.064.339,56 8.126.456,69 8.036.668,60 89.788,09
Έκτακτα 7.838.572,76 3.744.293,17 3.658.613,25 85.679,92
Έσοδα ΠΟΕ πρωτοβεβαιούμενα 964.050,79 762.524,93 339.361,49 423.163,44
Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ 989.626,92 2.985.370,05 435.303,00 2.550.067,05
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου & τρίτων 1.521.205,92 1.450.706,96 1.450.706,96 0,00
Σύνολο Β 20.377.795,95 17.069.351,80 13.920.653,30 3.148.698,50
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 20.875.336,90 17.566.892,75 14.418.194,25 3.148.698,50

 

 

Β. Δαπάνες Χρήσης

Είδος Προϋπολ/σες Ενταλθείσες Πληρωθείσες Αδιάθετες πιστώσεις
Δαπάνης
Σύνολο Εξόδων 20.424.441,48 12.494.073,78 12.494.073,78 7.930.367,70
Αποθεματικό 450.895,42 0,00 0,00 450.895,42
Σύνολο 20.875.336,90 12.494.073,78 12.494.073,78 8.381.263,12

 

 

Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης

Είδος Λογαριασμού Χρηματικό Υπόλοιπο
Τακτικά 846.937,35
Έκτακτα 42.000,00
Έκτακτα Ειδικευμένα 1.035.183,12
Σύνολο 1.924.120,47

 

 

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου Θήρας  της 31.12.2012 το αναπόσβεστο υπόλοιπο των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων ανέρχεται  στο ποσό των € 39.587.113,70 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 15.041.250,57 η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται σε ποσό € 24.545.863,13

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το υπόλοιπο των Δανείων του Δήμου την 31.12.2012 από το Ταμείο «Παρακαταθηκών και Δανείων», ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 569.824,37. Η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων επιμηκύνθηκε άπαξ για οκτώ (8) έτη, περιλαμβανομένης στο χρόνο επιμήκυνσης περιόδου χάριτος διάρκειας τριών (3) ετών, κατά την οποία καταβάλλονται μόνοι τόκοι, αρχής γενομένης από 01/01/2013. Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία, Ελληνικό Δημόσιο και λοιπούς τρίτους ανέρχονται στο ποσό των € 1.039.531,25.  Οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό € 3.148.698,50 από τις οποίες η πλειοψηφία αφορά απαιτήσεις από οφειλές δημοτών.

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων ανέρχεται στο ποσό € 1.924.120,47 εκ του οποίου το μεγαλύτερο μέρος ποσού € 1.888.138,19  αφορά καταθέσεις όψεως και προθεσμίας και ποσό € 35.982,28 αφορά σε χρηματικά διαθέσιμα που βρίσκονταν την 31.12.2012 στο ταμείο του Δήμου .

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της τρέχουσας χρήσεως έχει ως εξής: Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου (Κωδ.70-76) της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε ποσό € 8.915.158,48. Στο προαναφερθέν  ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα & ανόργανα έσοδα ποσού 1.482.118,94, τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού 746.741,63, καθώς και τα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων ποσού € 300.879,30 τότε τα συνολικά έσοδα του Δήμου ανήλθαν σε € 11.444.898,35

 

 

 

 

 

 

 

    2012
70 Πωλήσεις εμπορευματων 0,00
72 Εσοδα από φόρους-εισφορές-τέλη-πρόστιμα και προσαυξήσεις 381.148,56
73 Εσοδα από παροχή υπηρεσιών (ανταποδοτικά τέλη κλπ.) 5.074.314,63
74 Επιχορηγήσεις 3.251.666,02
75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 100,00
76 Έσοδα κεφαλαίων 207.929,27
  Σύνολο Οργανικών Εσόδων 8.915.158,48
81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.482.118,94
82 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 746.741,63
84 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 300.879,30
  Σύνολο ανόργανων εσόδων 2.529.739,87
  Γενικό Σύνολο 11.444.898,35

 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της τρέχουσας χρήσεως έχει ως εξής: Τα συνολικά οργανικά έξοδα του Δήμου μαζί με τις αναλώσεις (Κωδ.60-68 και 25) της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε ποσό €10.420.079,53. Στο προαναφερθέν  ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα & ανόργανα έξοδα ποσού € 25.887,75 καθώς και τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού € 66.955,69 τότε τα συνολικά έξοδα του Δήμου ανήλθαν σε € 10.512.922,97.

 

    2012
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.359.093,13
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 822.750,94
62 Παροχές τρίτων 2.090.488,06
63 Φόροι-Τελη 10.339,53
64 Διάφορα έξοδα 890.140,91
65 Τόκοι και συναφή έξοδα 49.745,21
66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωμ. στο λειτουργικό  κόστος 1.958.248,05
67 Χορηγήσεις-επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις 767.799,67
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 14.350,23
  Σύνολο Οργανικών εξόδων 9.962.955,73
24 Αναλώσεις υλικών κατασκευής 0,00
25 Αναλώσιμα 457.123,80
26 Ανταλλακτικά παγίων 0,00
  Σύνολο Αναλώσεων 457.123,80
  Σύνολο Οργανικών εξόδων & αναλώσεων 10.420.079,53
81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 25.887,75
82 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 66.955,69
83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00
  Σύνολο Έκτακτων εξόδων 92.843,44
  Γενικό Σύνολο 10.512.922,97

 

 

7. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη χρήση ανήλθε σε € 8.965.823,40, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των € 1.292.275,13 τα έξοδα λειτουργίας και δημοσίων σχέσεων σε ποσό € 112.235,79 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα σε ποσό € 49.745,21.

Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, χρηματοοικονομικών, καθώς και οι αναλώσεις ανέρχονται σε € 10.420.079,53, τα οποία μαζί με τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα καθώς και τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού € 92.843,44  αποτελούν τα συνολικά έξοδα της χρήσης ποσού € 10.512.922,97  έναντι ποσού € 11.444.898,35 των αντίστοιχων συνολικών εσόδων της χρήσης.

Η διαφορά των συνολικών εσόδων της τρέχουσας χρήσης ποσού € 11.444.898,35 μείον τα έξοδα της κλειόμενης χρήσης ποσού € 10.512.922,97 αποτελεί το πλεόνασμα (καθαρά κέρδη) της κλειόμενης χρήσεως που ανέρχεται στο ποσό των € 931.975,38.

 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά

της οικονομικής επιτροπής

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ»