ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΜΗΝΙΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΜΗΝΙΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

 

 

πρόσληψη πέντε (5) ατόμων  για τους παιδικούς σταθμούς του νησιού

Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για τους παιδικούς σταθμούς του νησιού

  Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» μετά την με αριθμ. 24/2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας και την με ΑΔΑ ΒΛ9ΡΟΡ1Ι-ΛΙ4 απόφαση της Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου διπλώματος Τ.Ε.Ι. ή προγραμμάτων σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

3

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου της αντίστοιχης ειδικότητας, δημοσίου ΙΕΚ ή ιδιωτικού ΙΕΚ πιστοποιημένου από τον ΟΕΕΚ ή επαγγελματικού λυκείου της αντίστοιχης ειδικότητας.

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘ/ΤΑΣ

1

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

 

 

 

Η πρόσληψη θα είναι διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999, του άρθρου 206 παρ. 1, του Ν.3584/2007(Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.), του άρθρ. 1 παρ. 2 εδάφ. ιε του Ν. 3812/2009 και του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.

               

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 

Αίτηση συμμετοχής

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού, όπου απαιτείται.

Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Πιστοποιητικό Εντοπιότητας

Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), (όχι χειρόγραφο)

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), (όχι χειρόγραφο)

Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ( για όσους έχουν, όχι χειρόγραφο)

Αποδεικτικά προϋπηρεσίας

Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.169 του ν.3584/07

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. (ΚΤΙΡΙΟ ΔΑΠΠΟΣ) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος Θ. Μπάμπα κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 9:00πμ έως 13:00μμ.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 13/9 έως και 19/9/2013.

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

 

 

ΕΙΡΗΝΗ ΜΗΝΔΡΙΝΟΥ – ΚΩΧ