MONAΔΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΑΠΟΚΤΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

ΒΓΗΚΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

“Για την προμήθεια Μονάδας Υπερήχου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 16 Οκτωβρίου 2017

Ημέρα: Δευτέρα

Ώρα: 11:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ, Θέση Καρτεράδος, Φητά, ΤΚ 84700, ΘΗΡΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33112200-0
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 49.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεμάχια
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΟΠΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, θέση Καρτεράδος, Φηρά, ΤΚ 84700 Θήρα.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 25.09.2017
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ WEBSITE ΤΗΣ ΑΕΜΥ Α.Ε. 25.09.2017
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 025.09.2017

Έχοντας υπόψη:

1.1 Τιε διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

1.2 Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»

1.3 Τις διατάξεις του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α’/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως στα άρθρα που ισχύουν από την δημοσίευσή του σύμφωνα με το άρθρο201 του ιδίου Νόμου.

1.4 Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

1.5 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

1.6 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»

1.7 Τις διατάξεις του Ν.3293/2004 (ΦΕΚ 231/26.11.2004) «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,

1.8 Τις διατάξεις του Ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314/27-12-2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» όπως ισχύει,

1.9 Τις διατάξεις του Ν.2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/30-3-1963) «Περί ανωνύμων εταιρειών»

1.10 Τις διατάξεις του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) «Μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το υποκεφάλαιο Ε4 «Λειτουργία Γ.Ν Θήρας από την «ΑΕΜΥ ΑΕ» με τροποποίηση του κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.»

1.11 Την υπ’ αριθμ. 18(θέμα 7ο)/09-06-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΜΥ Α.Ε. περί έγκρισης διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού

1.12 Τις προβλεπόμενες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, (ΚΑΕ 12.00.01.80)

1.14 Την αριθμ.πρωτ. 3652/05-07-2017 απόφαση δέσμευσης της προϋπολογισθείσας δαπάνης (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 66Α5ΟΡΡ3-ΗΥΖ)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές,

Για την προμήθεια Μονάδας Υπερήχου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

  1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Καρτεράδος Θήρας,

ΤΚ 84700,

Γραφείο Πρωτοκόλλου

16/10/2017

Ημέρα Δευτέρα

Και μέχρι ώρα 11:00πμ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Καρτεράδος Θήρας,

ΤΚ 84700,

16/10/2017

Ημέρα Δευτέρα

Και μέχρι ώρα 11:00πμ

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γ.Ν.Θήρας, στις εγκαταστάσεις του οποίου θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός και θα εγκατασταθεί στη συνέχεια η Μονάδα Υπερήχου.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούται να παρίσταται ο συμμετέχων ή ένας εκπρόσωπος του κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος θα πρέπει να έχει μαζί του τα κατά περίπτωση έγγραφα που αποδεικνύουν την νόμιμη εκπροσώπηση του συμμετέχοντα”.