ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: 116.000€ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΑΜΜΟΥΔΙ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ7 (1)ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: 116.000€ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΑΜΜΟΥΔΙ

 Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας προκηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων, ήτοι του Νόμου 3669/2008 (ΚΔΕ), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, και των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων και εγκυκλίων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας, δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και την συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για το έργο:

ammoudi

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ», με προϋπολογισμό €116.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης μέχρι και την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013, καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγή τους, που ανέρχεται σε 20,00 €, κατόπιν αίτησή τους. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν σύμφωνα με το Νόμο.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 1.956,00 €. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ανάλογα με την περαίωση των επιμέρους εργασιών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 22860-28362/21876, FAX: 22860-25878, αρμόδιος υπάλληλος κ. Αργυρός Αντώνης, στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, Φηρά Θήρας, ΤΚ.84700 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.