ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΖΗΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΖΗΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ

 

Χώρο για τις κεντρικές του αποθήκες αναζητά ο Δήμος Θήρας

Χώρο για τις κεντρικές του αποθήκες αναζητά ο Δήμος Θήρας

  Ο  Δήμαρχος  Θήρας διακηρύσσει ότι:

 Θα διενεργηθεί φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας τουλάχιστον 600 τ.μ στεγασμένου χώρου για την στέγαση της κεντρικής αποθήκης του Δήμου, και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Θήρας  ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής.

 

Ο ΟΡΟΙ

 

Άρθρο 1: Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Θήρας  ενώπιον της αρμόδια  επιτροπής, σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από το Δήμαρχο με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας.

 

Άρθρο 2: Το υπό μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου  Θήρας και  όσο το δυνατόν κοντά στο Δημαρχείο (σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων  (4) χιλιομέτρων να είναι εύκολο στην πρόσβαση με όχημα  και να είναι εμβαδού επιφανείας  στεγασμένου χώρου τουλάχιστον 600,00 τ.μ (τουλάχιστον τα 300 τ.μ ισόγειο και τα υπόλοιπα 300 τ.μ υπόγειο με πρόσβαση σε όχημα)  και υπαίθριου χώρου (προαύλιο τουλάχιστον 1.000 τ.μ).  

 

Άρθρο 3: Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να διαθέτει χώρους κατάλληλους για τη στέγαση της κεντρικής αποθήκης του Δήμου. Το ακίνητο πρέπει να είναι αποπερατωμένο και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δήμο Θήρας μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.

 

Άρθρο 4: Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για έξη (6) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία  υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου. Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο μίσθιο, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και καταβάλλεται στο τέλος  κάθε τετράμηνου.

Το μίσθωμα υπόκειται σε κρατήσεις και τέλη που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και επιπλέον 2% για το Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και επιβαρύνουν τον εκμισθωτή όπως επίσης και τα έξοδα δημοσιεύσεως τις διακήρυξης. Η μίσθωση δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη μεταβολή στο πρόσωπο του εκμισθωτή και συνεχίζεται με το νέο εκμισθωτή του ακινήτου.

 

Άρθρο  5: Ο μειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/79 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 203 και 254 ΠΔ 410/1995 περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Ο Δήμος μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο εφόσον αποκτήσει δικό του ακίνητο ακόμη και πριν λήξει η μίσθωση. Η πληρωμή των ενοικίων θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με έκδοση στο όνομα του ιδιοκτήτη του οικήματος του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

 

Άρθρο  6: Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του δεύτερου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του τιμαρίθμου, όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε. (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας)

 

Άρθρο 7:   Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 

 

 

 

α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία.

β) Επίσημο τίτλο (συμβόλαιο) πρωτότυπο ή νομίμως θεωρημένο, που να αποδεικνύεται η κυριότητά του επί του συγκεκριμένου ακινήτου.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου, ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του δήμου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε.

ε) Αυτός που μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην επιτροπή της δημοπρασίας και μάλιστα πριν από την έναρξη αυτής παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

 

Άρθρο 8: Στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες, που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα ή είναι νομείς ακινήτων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης Αν κάποιος  μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή δημοπρασιών πριν από την έναρξη του συναγωνισμού και να παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του.

Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που έχει αποκλεισθεί, διότι το προσφερόμενο ακίνητο κρίθηκε από την Επιτροπή Καταλληλότητας ακατάλληλο ή που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.

 

Άρθρο 9:Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον μειοδότη, η δέσμευση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

 

Άρθρο 10:   Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της παρούσας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον εγγυητή του για τη για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητού του και η διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του νέου μισθώματος και της πρώτης δημοπρασίας θα είναι σε βάρος και των δύο.

 

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και   στα γραφεία των δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων κατάλληλων για τον ανωτέρω σκοπό, να υποβάλλουν στο Δήμο μέσα σε προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από σήμερα, έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.-